Doctor Climax (2024) ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว

Doctor Climax (2024) ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว

10 votes, average 6.5 out of 10

เรื่องย่อ : Doctor Climax (2024) ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว

เป็นเรื่องราวในช่วงทศวรรษ 1970 มีแพทย์ผิวหนังปลุกกระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องเพศอย่างไม่คาดคิด ภายใต้ฉายา “ดร.ไคลแมกซ์” คอลัมนิสต์ที่ท้าทายขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคมไทย เรื่องราวจะเป็นไรนั้นต้องมาดู

Posted on:
Views:213
Tagline:Doctor Climax (2024) ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว
Quality:
Year:
Language:THAI